Εργαστηριακός Εξοπλισμός Μεταφοράς Θερμότητας

Συστήματα Μετρήσεων Και Ανάλυσης Ιδιοτήτων Θερμοαγωγιμότητας Διαφόρων Θερμομονωτικών Υλικών

  1. Σύστημα Μετρήσεων και ανάλυσης των ιδιοτήτων Μεταφοράς θερμότητας, ευρείας περιοχής θερμομονωτικών υλικών

  2. Σύστημα Μετρήσεων και Ανάλυσης των Ιδιοτήτων Μεταφοράς Θερμότητας, δειγμάτων Δοκιμών και άλλων ογκωδών θερμομονωτικών υλικών

  3. Σύστημα Έρευνας & Ανάπτυξης των Θερμοϊδιοτήτων, διαφόρων Διαστάσεων και Γεωμετρικών, Θερμομονωτικών υλικών

  4. Σύστημα Έρευνας και Ανάπτυξης των Θερμοϊδιοτήτων, ευρείας κλίμακας δειγμάτων, διαφόρων διαστάσεων και γεωμετρίας θερμομονωτικών υλικών

  5. Σύστημα Έρευνας και Ανάπτυξης, Ευρείας Κλίμακας Δειγμάτων, διαφόρων διαστάσεων και γεωμετριών, μικρού μεγέθους και υψηλών τιμών αγωγιμότητας

  6. Εργαστηριακός εξοπλισμός ανάλυσης θερμικών ιδιοτήτων δομικών και κατασκευαστικών υλικών (συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, θερμοχωρητικότητα, θερμική διάχυση)

  7. Εργαστηριακή συσκευή μέτρησης του συντελεστή εκπομπής ανακλαστικής μόνωσης