Σύστημα Γενικών Χρήσεων Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), των Θερμικών Ιδιοτήτων Μεταφοράς Θερμότητας, μιας Ευρείας Κλίμακας Δειγμάτων Διαφόρων Διαστάσεων και Γεωμετριών Θερμομονωτικών Υλικών, Μικρού Μεγέθους και Υψηλών Τιμών Αγωγιμότητας
(Κατά τα Διεθνή πρότυπα ISO 22007-2)

Είναι ένα επιτραπέζιο σύστημα, σχεδιομελετημένο, για ακριβή ανάλυση των ιδιοτήτων της μεταφοράς θερμότητας, όπως της θερμικής διάχυσης, (α= κ/pCP) και της Ειδικής Θερμικής Χωρητικότητας, (CP), για μιας ευρείας κλίμακας δειγμάτων θερμομονωτικών υλικών διαφόρων διαστάσεων και γεωμετρίας, όπως:

 • Στερεών υλικών: Πορώδη – κονιώδη, ισοτροπικών ή ανισοτροπικών, αγώγιμων – μονωτικών – διαφανών ή αδιάφανων
 • Υγρών υλικών: Παχέως και κολλώδους συστάσεως, χαμηλού ιξώδους, διαλυτά ή οτιδήποτε μεταξύ τους

Χρησιμοποιούνται ειδικά, κλασσικού τύπου, αισθητήρια, διπλού σπιράλ, για μεγαλύτερη ακρίβεια μετρήσεων.
Το σύστημα δύναται να κατασκευασθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές εφαρμογής, με επιλογή του εύρους και του ελέγχου των θερμοκρασιών και των παρελκόμενων (του συστήματος), επιπρόσθετα εφοδιασμένου, με λογισμικό των Δοκιμών Ελέγχου της Συμπεριφοράς του Δοκιμίου, το οποίο είναι, συνεχώς, αναβαθμιζόμενο, ανταποκρινόμενο στον προοριζόμενο αντικειμενικό σκοπό.
Χρησιμοποιούνται αισθητήρια, ακτίνας r=0.5mm μέχρι 30mm, η χρήση των οποίων παρέχει ευρύτητα μετρήσεων και ελέγχου, για όλα τα είδη των υλικών και εφαρμογών, πολλαπλά αισθητήρια, είναι δυνατόν να λειτουργούν αυτόματα, μέσω ενός αυτόματου μηχανισμού διακόπτου αισθητηρίων.
Σειρά αυτόματων θερμοκρασιακών μετρήσεων, (κατά ισοθερμικές βαθμίδες), δύναται να πραγματοποιούνται, με εξωτερικής χρήσης προαιρετικές συσκευές, θερμαντήρα, ή θερμοκρασιακά ελεγχόμενου λουτρού κυκλοφορίας.
Ο λειτουργικός έλεγχος των εξωτερικών συσκευών ρυθμίζεται, κατ’ ευθείαν, από ένα Λογισμικό Θερμικής Ανάλυσης.
Προαιρετικά module λογισμικά:
Επιπρόσθετα των standard λογισμικών λειτουργίας των διεργασιών του συστήματος (μονοδιάστατο ισοτροπικό και ειδικά module δομοστοιχειακών αισθητήρων), παρέχονται και προαιρετικά λογισμικά modules για έλεγχο δοκιμίων:

 • Πλακών (slabs), λεπτά φιλμ (thin films), ανισοτροπικά υλικά, ειδικής θερμοχωρητικότητας και χαμηλής πυκνότητας, και για δείγματα υψηλών τιμών θερμομόνωσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: 0.005 – 1800W/mK
 • Συντελεστής διάχυσης: 0.01 μέχρι 1200 mm2/s
 • Συντελεστής ειδικής θερμοχωρητικότητας: μέχρι 5Μj/m3K
 • Χρόνος διάρκειας της δοκιμής: 0.1 μέχρι 2560sec
 • Αναπαραγωγιμότητα: καλλίτερη από 1%
 • Ακρίβεια: καλύτερη από 5%
 • Περιοχή θερμοκρασιών: -253°C έως 1000°C
 • Κυκλοφορητή: -35°C μέχρι 200°C
 • Τροφοδοσία: Δικτύου 220-240V/50Hz
 • Μικρότερες διαστάσεις δείγματος:
  • 0.5mm × D = 2mm, ή τετράγωνο για δοκιμές BOLK
  • 0.042mm × D = 8mm, ή τετράγωνο για δοκιμές Slab
  • 5mm × D = 2.5mm, ή τετράγωνο για μονοδιάστατους ελέγχους
  • 0.01mm × D =22mm, ή τετράγωνο, για δοκιμές λεπτού φιλμ