Σύστημα Μετρήσεων και ανάλυσης των ιδιοτήτων Μεταφοράς θερμότητας, ευρείας περιοχής θερμομονωτικών υλικών

Επιτραπέζιου τύπου και εύχρηστων λειτουργικών διεργασιών, κατάλληλα μελετημένο να παρέχει ταχεία και ακριβή ανάλυση των θερμοϊδιοτήτων των σταθερών συντελεστών, θερμικής αγωγιμότητας, (“κ” ή ”λ”), θερμικής διάχυσης, (α=k/pCp), και ειδικής θερμικής χωρητικότητας, (Cp), μιας ευρείας περιοχής θερμομονωτικών υλικών, όπως στερεά (solids), κονιώδη (powders), παστοειδή/ζυμώδη (pastes) και πηγματώδη (gels).
Οι εργαστηριακές, λειτουργικές διεργασίες ελέγχονται από ένα ισχυρό και προηγμένης τεχνολογίας λογισμικό ανάλυσης των πειραματικών-εργαστηριακών δεδομένων, ειδικά εφοδιασμένο με εργαλεία:

 • Αυτοματοποιημένων μετρήσεων
 • Αυτομάτου ελέγχου θερμοκρασίας, και
 • Εξαγωγής-μεταφοράς αποτελεσμάτων, σε software (MS Excel), για περεταίρω, επιπρόσθετες, διεργασίες στατιστικής ανάλυσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Συντελεστής θερμοαγωγημότητας: 0.0.3 – 100W/mK και 5-200W/mK, με ειδική χρήση πλάκας (sleb) ή μονοδιάστατες μεθόδους, με χρήση θερμαντήρα (φούρνου): μέχρι 200°C (300°C)
 • Συντελεστής ειδικής θερμοχωρητικότητας: μέχρι 5Mj/m2K
 • Χρόνος διάρκειας της δοκιμής: 2.5 – 2560sec περίπου
 • Αναπαραγωγιμότητα: 2% (για “κ” ή ”λ”) – 10% (για α, με αισθητήρια r=6.4mm) – 12% (Cp, για αισθητήρια 6.4mm)
 • Ακρίβεια: καλλίτερη 5% (για “κ” ή ”λ”)
 • Περιοχής θερμοκρασιών: -100°C μέχρι 200°C (300°)C, με χρήση θερμαντήρα
 • Συντελεστής θερμικής διάχυσης: 0.02 – 40mm2/s και 2 - 100mm2/s, με χρήση πλάκας (slab) ή με μονοδιάστατες μεθόδους
 • Με χρήση κυκλοφορητού: -35°C μέχρι 200°C
 • Ελάχιστες διαστάσεις δείγματος:
 • 3mm × 13mm (D), ή τετράγωνο 13×13mm
 • 2mm × 8mm (D), ή τετράγωνο 8×8mm
 • 0.1mm × 12mm (D), ή τετράγωνο 12×12mm
 • 10mm × 5mm (D), ή τετράγωνο
 • Αισθητήρες Kapton ή και Teflon
 • Διεθνή πρότυπα όμοια, με ISO 22007-2