Θεματικές Ενότητες

 1. Τριβολογίας
  (Tribology)

 2. Λιπάνσεως
  (Lubrication)

 3. Μηχανικών Επιφανειακών Διεργασιών
  (Mechanical Surface Processes)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
(Tribology Phenomena)

α)Φύση τριβολογικών φαινομένων
Η μορφοποιημένη παρουσίαση των μοντέλων των σπουδαιότερων τριβολογικών φαινομένων (τριβής φθοράς κα λίπανσης) παρουσιάστηκε, μετά από τις παρατηρούμενες συγκριτικές πειραματικές μελέτες των επιστημόνων Tower, Cameron και Goha.
Η πολυπλοκότητα (complexity) των τριβολογικών φαινομένων και οι παρουσιαζόμενες χαοτικές, λειτουργικά, διεργασιακές σχέσεις, δικαιολογούν και αποτελούν τα αίτια της ανεξαρτησίας μεταξύ πειράματος και θεωρίας, λόγος  για ον οποίο οι διεργασίες τριβής, φθοράς και λίπανσης εξετάζονται, κυρίως, κατά την φαινομενολογική άποψη, (Phenomenalogical approach).
Το απλούστερο παράδειγμα των τριβολογικών προβλημάτων παρέχεται από το, γνωστό, Υδροδυναμικό Τριβέα (Hydrodynamic Bearing), όπου θεωρείται, τόσο θέρμανση του ιξώδους του λιπαντικού, σπηλαίωση και στρωβιλώσης ροή του λιπαντικού όσον και ελαστική παραμόρφωση της κατασκευής του Τριβέα, από τον οποίο προκύπτει η μελέτη του Ελαστοϋδροδυναμικού Προβλήματος.

β)Εισαγωγικές έννοιες
Η αφαίρεση υλικού από την επιφάνεια εξαρτημάτων ενός λειτουργούντος συστήματος, επηρεάζει τη συναρτησιακή λειτουργική συμπεριφορά του.
Μελέτες απέδειξαν, ότι η απώλεια του επιφανειακού υλικού (συστημάτων και εξαρτημάτων) επιδρά στην απώλεια χρησιμότητας, οφειλόμενη από διάφορες αιτίες, όπως παρακάτω αναφέροντας.

 • Απώλεια υλικού κατά ποσοστό, περίπου, 15%, επιφέρει θραύση των εξαρτημάτων σε ποσοστό 15%, περίπου
 • Η επιφανειακή αλλοίωση των εξαρτημάτων ευθύνεται για μια, αναμφίβολα, 70% ποσοστιαία απώλεια της χρησιμότητας τους

Η ελάττωση του επιφανειακού υλικού (συστημάτων και εξαρτημάτων) ταξινομείται στη φθορά και στη διάβρωση και ποσοστό 55% και 15% αντίστοιχα.
Συνεπώς, η διερεύνηση του τριβομετρικού φαινομένου κρίνεται, επιτακτικά, αναγκαία, ώστε τόσον ο μηχανισμός του να καταπονηθεί όσον και τα αποτελέσματα των πειραματικών δεδομένων, πιστοποιούμενα κα επεξεργαζόμενα, να ταξινομούν το διεργασιακό φαινόμενο, βάσει των οποίων το είδος και η ποιότητα του υλικού των εξαρτημάτων επιλέγονται.