Σύστημα Γενικών Χρήσεων Έρευνας και Ανάπτυξης, (R&D), των Θερμικών Ιδιοτήτων Μεταφοράς Θερμότητας, μιας Ευρείας Κλίμακας Δειγμάτων, Διαφόρων Διαστάσεων και Γεωμετριών, Θερμομονωτικών Υλικών
(Κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 22007-2)

Είναι ένα επιτραπέζιο σύστημα, σχεδιομελετημένο, για ακριβή ανάλυση των ιδιοτήτων της μεταφοράς θερμότητας, όπως της θερμικής αγωγιμότητας (“κ” ή “λ”), της θερμικής διάχυσης, (α=κ/pCP), και ειδικής θερμικής χωρητικότητας, (CP), για μια ευρείας κλίμακας δειγμάτων θερμομονωτικών υλικών, διαφόρων διαστάσεων και γεωμετρίας, όπως στερεά (solids), παστοειδή (pastes), και υγρά (liquids).

Το σύστημα παρέχει την επιλογή μετρήσεων μεγαλύτερου μεγέθους σώματα δειγμάτων, όπως πολυμερή υλικά (extruded), δομικά και μονωτικά υλικά, χαλύβδινα μεταλλικά και ελασματοποιημένα υλικά και επίσης δείγματα υλικών υψηλής αγωγιμώτητας και υγρά, μεσαίου – υψηλού ιξώδους.

Παρέχεται μια ευρεία επιλογή (προαιρετικών) modules, για τον σκοπό δοκιμών ελέγχου και ανάλυσης, ισοτροπικών υλικών, ειδικής εφαρμογής όπως και υλικών ανισοτροπικών υλικών, διαφόρου συστάσεως και γεωμετρίας, δειγμάτων: πλακών (slabs), πολυεπίπεδων κατασκευών, (layered structures), λεπτών φιλμ (thin films), ή επικαλύψεων (coating) και, επιπρόσθετα, πολύ χαμηλής πυκνότητας και υψηλής μόνωσης.

Με ειδικής χρήσης module, είναι δυνατόν, να παρέχεται δοκιμή ελέγχου, ειδικής θερμικής χωρητικότητας ογκωδών δειγμάτων, (CP Module), σπουδαίων εφαρμογών, όπως Ηλεκτρονικής, Αεροναυτικής, Άτομης ενέργειας και προϊόντων Χημικών βιομηχανιών.

Τεχνικά στοιχεία:

 • Συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας: 0.01-500W/mK
 • Συντελεστής θερμικής διάχυσης: 0.01 – 300mm2/s
 • Συντελεστής ειδικής θερμοχωρητικότητας: μέχρι 5Mj/m3K
 • Χρόνος διάρκειας της δοκιμής 2.5 – 2560sec
 • Αναπαραγωγιμότητα: τυπικά καλλίτερη από 1%
 • Ακρίβεια: καλύτερη από 5%
 • Περιοχή θερμοκρασιών: -50°C έως 750°C (με την χρήση θερμαντήρα, λειτουργίας, μέχρι 750°C
 • Κυκλοφορητής: -35°C έως 200°C
 • Τροφοδοσία: Δικτύου (220V/50Hz)
 • Διαστάσεις του μικρότερου δείγματος:
  • 2mm × D =8mm, ή τετραγωνικό για ογκώδεις δοκιμές (Bulk)
  • 0.1mm  × D =15mm, ή τετραγωνικό για πλακωειδή (slab) δοκιμές
  • 0.01mm × D =22mm, ή τετραγωνικό για δοκιμές λεπτών φιλμ
 • Δοκιμές κατά πρότυπα ISO 22007-2
 • Αισθητήρες: Kapton – Mica – Teflon, ειδικών κατασκευών κα χρήσεων, σύμφωνα με τις πραγματοποιούμενες δοκιμές