Εργαστηριακός Εξοπλισμός Ανάλυσης Θερμικών Ιδιοτήτων Δομικών και Κατασκευαστικών υλικών

  • ένα βελονοειδή, εφαρμογής σε "μαλακά" υλικά κατά τα διεθνή πρότυπα ASTM και
  • ένα επιφανειών, εφαρμογής σε "σκληρά" υλικά.

Το όργανο φέρει έγχρωμη οθόνη, δυνατότητα αποθήκευσης των μετρήσεων και μεταφοράς των δεδομένων σε Η/Υ.

Παραδίδεται βαθμονομημένο, ενώ υπάρχει η δυνατότητα βαθμονόμησης από μέρους του χρήστη με υλικά αναφοράς.

Εύρος μετρήσεων:

  • Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: 0.015-6.0W/mK
  • Θερμοχωρητικότητα: 4.0·104-3.0·106J/m3K
  • Θερμοκρασία: -20°C έως +70°C (βελονοειδής αισθητήρας), -15°C έως +50°C (αισθητήρας επιφανειών)

Παραδίδεται σε βαλίτσα μεταφοράς, με τροφοδοτικό και λογισμικό πρόγραμμα.