Σύστημα Γενικών Χρήσεων Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), των Θερμικών Ιδιοτήτων Μεταφοράς Θερμότητας, μιας Ευρείας Κλίμακας Δειγμάτων Διαφόρων Διαστάσεων και Γεωμετριών Θερμομονωτικών Υλικών, οποιουδήποτε τύπου
(Κατά τα Διεθνή πρότυπα ISO 22007-2)

Είναι ένα επιτραπέζιο σύστημα, σχεδιομελετημένο, για ακριβή ανάλυση των ιδιοτήτων της μεταφοράς θερμότητας όπως της θερμικής διάχυσης, (α= κ/pCP) και της Ειδικής Θερμικής Χωρητικότητας, (CP), για μια ευρείας κλίμακας δειγμάτων θερμομονωτικών υλικών διαφόρων διαστάσεων και γεωμετρίας, όπως στερεά (solids), παστοειδή (pastes), και υγρά (liquids), κονιώδη (powders), και αφρώδη (foams), μέσω, ειδικά, για τον σκοπό αυτό, μιας σειράς αισθητηρίων, κατάλληλης κατασκευής και σκοπού.
Τα λαμβανόμενα αποτελέσματα των ελέγχων δοκιμών των υλικών, παρέχουν πολύ μεγάλη ακρίβεια, καθιστώντας το σύστημα, ακόμη, και για κατάλληλες δοκιμές QC.
Η διατιθέμενη επιλογή λογισμικών modules, (software modules) αναβαθμίζει τις δυνατότητες του Συστήματος, σε πραγματοποίηση πολλών ειδικών εφαρμογών, από τις βασικές των Δοκιμών Ισοτροπικών Υλικών, σε Δοκιμές ελέγχου μετρήσεως τόσων δειγμάτων, σχήματος ράβδου, (Rod shaped specimens), που προσδιορίζουν μονοδιάστατο module, όσον και λεπτού φιλμ, (thin films), επικαλύψεως  (coatings), ή Διαστρωματωμένα Αυτοκόλλητα, (Adhesive Layers), με την χρήση Module λεπτού φιλμ, (thin film module).
Οι δυνατότητες επεκτείνονται και στις Δοκιμές Ελέγχου Υλικών:
Υψηλής Αγωγιμότητας φύλλων ή πλακών, (με την χρήση slab module), υλικών, εξαιρετικά, ελαφράς και χαμηλής, (light and low), αγωγιμότητας, διαστρωμένες κατασκευές, (layered structures), με την χρήση ανισοτροπικού module (anisotropy module).

Τα Υλικά αυτά έχουν σπουδαίες εφαρμογές στα Ηλεκτρονικά, στα Οχήματα, στην Αεροναυτική, στην Πυρηνική ενέργεια και στις Χημικές βιομηχανίες.

Με την μοναδική μέθοδο εφαρμογής, του Ειδικού Αισθητηρίου Module, (Structural Probe Module), παρέχεται η δυνατότητα προσδιορισμού ενός δείγματος ομοιογενούς συνθέσεως, ή όχι, και επιπρόσθετα  προσδιορισμού του συντελεστού, CP, σε δοκιμές μεγάλων (Large) δειγμάτων στερεών υλικών, όπως πολυσύνθετα (complex composites) υλικά, (σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους, π.χ. DSC).

Ο λειτουργικός Διεργασιακός έλεγχος  δοκιμών και Θερμικής Ανάλυσης των Δειγμάτων επιτελείται, μέσω ενός, εγκατεστημένου στο σύστημα, Λογισμικού, (Thermal Analysis Software), και Αισθητηρίων PT-100, ώστε να παρέχονται:

 • Αυτοματοποιημένες μετρήσεις
 • Αυτόματος θερμοκρασιακός έλεγχος των χρησιμοποιούμενων εξωτερικών συσκευών, και
 • Μεταφορά των αποτελεσμάτων σ’ ένα άλλο Λογισμικό, (MS Excel), για επιπρόσθετη επεξεργασία, ή στατιστική ανάλυση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Συντελεστής θερμικής Αγωγιμότητας: 0.05 – 1800W/mK
 • Συντελεστής θερμικής Διάχυσης: 0.01 – 1200mm2/s
 • Συντελεστής θερμοχωρητικότητας: μέχρι 5Mj/m2K
 • Χρόνος Διάρκειας της Δοκιμής: 1 έως 2500 sec
 • Αναπαραγωγιμότητα: τυπικά καλλίτερα από 1%
 • Ακρίβεια: καλύτερα από 5%
 • Περιοχή θερμοκρασιών: -253°C έως 1000°C, με χρήση θερμαντήρα μέχρι 750°C (1000°C)
 • Κυκλοφορητής 1 - 35°C μέχρι 200°C
 • Τροφοδοσία: δικτύου (220V/50Hz)
 • Διαστάσεις μικρότερου δείγματος:
  • 0.5mm × D =2mm, ή τετράγωνο δοκιμών (Bulk)
  • 0.042mm × D =8mm, ή τετράγωνο δοκιμών SLAB
  • 5mm × D =2.5mm, ή τετράγωνο μονοδιάστατων δοκιμών
  • 0.01mm × D =22mm, ή τετράγωνο για δοκιμές λεπτών φιλμ
 • Διεργασίες Δοκιμών κατά τα Διεθνή Πρότυπα ISO 22007-2