Ερευνητικός Εξοπλισμός> Φαινομένων Τριβολογίας>

Τριβόμετρα Ειδικών Χρήσεων
(Specific Purposes Tribometers)

 1. Περιστροφικό Τριβόμετρο
  (Rotary , Pin/Ball on Disk, Tribometer)

 2. Σύστημα Γραμμικού Παλινδρομικού Τριβομέτρου
  (Linear Reciprocating Tribometer – LRT)

 3. Σύστημα Τριβομέτρου Γενικών Χρήσεων
  (Universal Tribometer System)

 4. Τριβομετρική Συσκευή Ξηράς Τριβής
  (Tribometric Dry Abrasion Apparatus)

 5. Τριβομετρικό Σύστημα Πολτού
  (Slurry Tribology System)

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 6. Slurry Jet Erosion Tester & Slurry Pot Erosion Tester
  Διατίθενται και καθ’ υπόδειξη του ερευνητού και διερευνούμενου δείγματος και σκοπού.

 7. Τριβομετρικό Σύστημα Διάβρωσης Μέσω Αεριοβολής
  (Tribological Erosion System Through Gas Jet)

 8. Βιο-Μετρικό Σύστημα Έλεγχου Υλικών
  (Bio-Tribometric Materials Control System)

 9. Σύστημα Έλεγχου Διάβρωσης Λόγω Επιπτώσεως Σταγόνων
  (Droplets Impact Erosion Control System)