Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός > Αυτοματισμού > Ρομποτικής >

Ρομποτικός Βραχίονας 5DOF/8DOF

Ρομποτικός βραχίονας πολλαπλών χρήσεων, αυτοδύναμος ή χρησιμοποιούμενος σε αυτοματοποιημένες διεργασίες βιομηχανικών εφαρμογών, με δυνατότητα αναβάθμισης από πέντε (5) σε οκτώ (8) άξονες.
Αποτελεί ένα επιπρόσθετο εργαλείο εκπαίδευσης στα πεδία της:

  • Φυσικής & Μηχανολογίας: όπου οι φοιτητές μελετούν τα βιομηχανικού τύπου εξαρτήματα και το μηχανικό σχεδιασμό τους καθώς και τον προγραμματισμό και έλεγχο ρομποτικών διεργασιών.
  • Βιομηχανικής Διαχείρισης: όπου οι φοιτητές μπορούν να διαμορφώσουν και λειτουργήσουν το ρομπότ σε ευέλικτα συστήματα παραγωγής (FMS) και σε συστήματα βιομηχανικής παραγωγής ολοκληρωμένης με Η/Υ (CIM), σε συνδυασμό με ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων.
  • Τεχνολογίας Ελέγχου: όπου παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να διαχειριστούν τις παραμέτρους του ελεγκτή, μελετώντας την επίδραση του PID σε μεγέθη όπως η ακρίβεια, η ταχύτητα, η επαναληψιμότητα και η διόρθωση σφαλμάτων.
  • Πληροφορικής: για τη δημιουργία εκτελέσιμων προγραμμάτων ρομποτικών συστημάτων σε C++.
  • Μηχατρονικής: για την απόκτηση εμπειρίας στη συνέργεια συστημάτων μηχανολογίας, ηλεκτρονικής και τεχνολογίας ελέγχου πάνω σε ρομποτικά συστήματα.

Υποστηρίζεται από λογισμικό πρόγραμμα τρισδιάστατων γραφικών, κατάλληλο για τη σχεδίαση, τη δημιουργία και τον έλεγχο προσομοιούμενων βιομηχανικών διεργασιών καθώς επίσης και τη δυναμική προσομοίωση εφαρμογών.
Διαθέτει πέντε (5) βαθμούς ελευθερίας και αρπάγη (dc servo ή πνευματική).

  • Άξονας 1: περιστροφή βάσης 270 °
  • Άξονας 2: περιστροφή ώμου 145 °
  • Άξονας 3: περιστροφή αγκώνα 210°
  • Άξονας 4: κλίση καρπού 196 °
  • Άξονας 5: περιστροφή καρπού 737 °

Ταχύτητα: 1.9m/s.
Επαναληψιμότητα: ± 0.05 mm
Ωφέλιμο φορτίο: 5kg (με μειωμένη επιτάχυνση) / 2kg (με τη μέγιστη ταχύτητα).
Είδος ελέγχου: πραγματικού χρόνου, PID, PWM.
Έλεγχος διαδρομής: γραμμικός, κυκλικός και άρθρωσης.
Έλεγχος ταχύτητας: 10 ρυθμίσεις ταχύτητας, ορισμός χρόνου διαδρομής.
Παράμετροι ελέγχου: 160 παράμετροι.
Επικοινωνία: USB για Η/Υ και RS-232 για χειριστήριο.
Ι/Ο: 16/16 ψηφιακές, 4/2 αναλογικές.
Προγραμματισμός: λογισμικό ελεγκτή πολλαπλής υπηρέτησης, προαιρετικό λογισμικό προσομοίωσης.
Χαρακτηριστικά ασφάλειας: κομβίο κινδύνου, διάταξη προστασίας από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, αυτόματη παύση λειτουργίας σε περίπτωση κρούσης, υπερθέρμανσης, έλλειψης επικοινωνίας με Η/Υ.
Συνοδεύεται από πλήθος προαιρετικών παρελκομένων.