Σύστημα Γωνιόμετρου Μετρήσεως Της Γωνίας Επαφής Μιας Επιφάνειας
(Goniometer surface contact angle measurements)

  • Μηχανισμό φωτισμού LED
  • Βαθμίδα μετακινήσεως θέσεων του δείγματος
  • Μηχανισμό προσάρτησης μικροσύριγγας
  • Η/Υ και μόνιτορ