Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός Φασματοσκοπίας

  1. Πειραματικό φασματόμετρο CCD

  2. Πολυλειτουργικό φασματόμετρο φράγματος

  3. Μονοχρωμάτορας

  4. Φασματοσκόπιο Kirchhoff Bunsen

  5. Πολωσίμετρο

  6. Διαθλασίμετρο Abbe