Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός Προηγμένων Πειραμάτων Φυσικής

 1. Πειραματικό σύστημα CW NMR (πλήρης έκδοση)

 2. Πειραματικό σύστημα CW NMR (προηγμένη έκδοση)

 3. Πειραματική συσκευή συντονισμού ηλεκτρονίου μικροκυματικής (πλήρης έκδοση)

 4. Πειραματική συσκευή σιδηρομαγνητικού συντονισμού μικροκυματικής (πλήρης έκδοση)

 5. Εκπαιδευτική συσκευή οπτικής άντλησης

 6. Εκπαιδευτική συσκευή φαινομένου Zeeman με μόνιμο μαγνήτη

 7. Εκπαιδευτικό σύστημα πειραμάτων στα φαινόμενα Faraday και Zeeman

 8. Εκπαιδευτική συσκευή φαινομένου Zeeman με ηλκετρομαγνήτη

 9. Εκπαιδευτική συσκευή πειράματος Franck-Hertz (βασική έκδοση)

 10. Εκπαιδευτική συσκευή πειράματος Franck-Hertz (πλήρης έκδοση)

 11. Εκπαιδευτική συσκευή πειράματος Franck-Hertz (προηγμένη έκδοση)

 12. Εκπαιδευτική συσκευή φαινομένου Ramsauer - Townsen

 13. Εκπαιδευτική συσκευή πειράματος Millikan (βασική έκδοση)

 14. Εκπαιδευτική συσκευή πειράματος Millikan (προηγμένη έκδοση)

 15. Εκπαιδευτική συσκευή προσδιορισμού ειδικού φορτίου του ηλεκτρονίου (βασική έκδοση)

 16. Εκπαιδευτική συσκευή προσδιορισμού ειδικού φορτίου του ηλεκτρονίου (προηγμένη έκδοση)

 17. Εκπαιδευτική συσκευή επίδειξης δύναμης Lorentz

 18. Εκπαιδευτική συσκευή προσδιορισμού της σταθεράς του Planck (βασική έκδοση)

 19. Εκπαιδευτική συσκευή προσδιορισμού της σταθεράς του Planck (προηγμένη έκδοση)

 20. Πειραματική συσκευή περίθλασης ηλεκτρονίου

 21. Πειραματικό σύστημα μικροκυματικής και κυματοδηγού

 22. Εκπαιδευτική συσκευή προσδιορισμού θερμοκρασίας Curie σε σιδηρούχα υλικά

 23. Εκπαιδευτική συσκευή μαγνητοαντίστασης και φαινομένου Giant

 24. Εκπαιδευτική συσκευή Α-σάρωσης υπερήχων με εφαρμογές