Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Κυψέλες Καυσίμου

 1. Εκπαιδευτικό μοντέλο αυτοκινήτου με υδρογόνο

 2. Εκπαιδευτική συσκευή PEM κυψέλης καυσίμου

 3. Εργαστηριακή ολοκληρωμένη μονάδα υδρογόνου (παραγωγή, αποθήκευση, καύση)

Αιολική Ενέργεια

 1. Εργαστηριακή πειραματική ανεμογεννήτρια με πίνακα ελέγχου

 2. Εκπαιδευτική ανεμογεννήτρια

 

Ηλιακή Ενέργεια

 1. Εκπαιδευτικό - πειραματικό σύστημα ηλιακού συλλέκτη

 2. Εκπαιδευτικό κιτ φωτοβολταϊκών

 3. Εκπαιδευτικό σύστημα φωτοβολταϊκών

 4. Εκπαιδευτική συσκευή φωτοβολταϊκών

Υβριδικά Συστήματα

 1. Προηγμένο Εκπαιδευτικό Σύστημα Ήπιων Μορφών Ενέργειας

 2. Εκπαιδευτικό κιτ κυψέλης καυσίμου και φωτοβολταϊκού

 3. Εκπαιδευτική συσκευή κυψέλης καυσίμου και φωτοβολταϊκών

 4. Εκπαιδευτικό κιτ κυψέλης καυσίμου, ανεμογεννήτριας και φωτοβολταϊκών

 5. Εκπαιδευτικό σύστημα ανεμογεννήτριας & φωτοβολταϊκού πάνελ

 6. Ερευνητικό σύστημα διαχείρισης της ενέργειας

 

Βιοκαύσιμα

 1. Σύστημα πιλοτικής εγκατάστασης βιοαιθανόλης

 2. Σύστημα πιλοτικής εγκατάστασης βιοντίζελ