Συσκευές Μέτρησης της Αντοχής του Σκυροδέματος

Σύστημα Διεισδυτή - Αισθητήρα

Επιτελεί δοκιμές σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM C 803, BS1881 #207, ACI 347-78 και ANSI A.10-3 μέχρι το όριο των 110MPa με χρήσεις διαφόρων διεισδυτήρων - Probes σκληρότητας κατά RC 48), όπου ο προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη ακολουθεί την κλίμακα Moh.

Συνοδεύεται από ηλεκτρονικό μετρητικό κιτ, διεισδυτήρες για διαφορετικές πυκνότητες σκυροδέματος, φορτία δοκιμών (75τεμ.), οδηγητική μονάδα και θήκη χειρομεταφοράς.

Σύστημα πείρου διεισδύσεως

Επιτελεί δοκιμές αντοχής σε θλίψη σύμφωνα με το πρότυπο ASTM C-803 σε πρόσφατα προϊόντα σκυροδέματος και σε υπάρχοντα δομικά υλικά in situ, όπως οπτόπλινθους, πέδιλα και συνδέσεις κονιαμάτων, με τη μέθοδο της αντίστασης στη διείσδυση μέχρι του ορίου των 37MPa περίπου.

Συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για τον προοριζόμενο σκοπό και ακόμη από μετρητές και τους κατάλληλους πείρους (40 τεμ.).

Σφύρες Αναπήδησης - Κρουσίμετρα

Φορητού τύπου κατάλληλα για τον μη-καταστροφικό προσδιορισμό της αντοχής σε θλίψη σκληρυμένου σκυροδέματος, με εφαρμογή της μεθόδου αναπήδησης, κατά τα πρότυπα EN 12 504-2, ASTM C-805, και μέχρι του ορίου των 10MPa .

Διακρίνονται σε:

α. Αναλογικού τύπου
Αυτόματης καταγραφής με ενσωματωμένη κλίμακα χάρτου (βερνιέρου) μέτρησης μετά από κάθε δοκιμή, συνοδευόμενη από ρολά χάρτου για καταγραφή μετρήσεων μέχρι 4000 δοκιμές.

β. Ψηφιακού τύπου
Αυτόματου υπολογισμού του μέσου όρου του αριθμού των δοκιμών αναπήδησης, με δυνατότητες αποθήκευσης των παραμετρικών δεδομένων, εκτύπωση μέσω θύρας RS232 και κατάλληλο Software για μεταφορά των μετρούμενων παραμέτρων.

Συστήματα Δοκιμών Αγκυρώσεων

Κατάλληλα για μετρήσεις ενός ευρέως φάσματος δοκιμών αντοχής σε αγκυρώσεις υλικών κατασκευής, με εφαρμογές σε:

  • Ικριώματα (σκαλωσιές)
  • Εξαρτήσεις ασφαλείας
  • Επισκευές και επιδιορθώσεις (αποκατάστασης)
  • Αντοχή ράβδων οπλισμό

α. Συνήθη συστήματα
Όλα τα συνήθη Συστήματα ανταποκρίνονται στα Διεθνή Πρότυπα κατά ΒS-5080 κ.α., είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικά βαθμονόμησης, με κατάλληλους μετρητές εφαρμογής δυνάμεων, όλα τα αναγκαία παρελκόμενα/συνδετήρια και εξαρτήματα για τον προοριζόμενο σκοπό και ταξινομούνται σε συστήματα:

  • Ελαφρού τύπου 0-5kN με διακριτική ικανότητα 0.2kN και
  • Βαρέως τύπου 0-20kN με διακριτική ικανότητα 0.5kN

Τα Συστήματα αυτά έχουν διαδρομή του υδραυλικού μηχανισμού 100mm περίπου και είναι εφοδιασμένα με γέφυρα διανομής φορτίου, δύο (2) μετρητές και θήκη χειρομεταφοράς.

α. Ανεπτυγμένα συστήματα
Όλα τα αναπτυγμένα συστήματα λειτουργούν με ειδική υδραυλική αντλία ανταποκρινόμενα στα Διεθνή πρότυπα κατά ΒS-5080 κ.α., είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό βαθμονόμησης, κατάλληλους μετρητές εφαρμογής δυνάμεων, όλα τα αναγκαία παρελκόμενα / συνδετήρια και εξαρτήματα για τον προοριζόμενο σκοπό και να ταξινομούνται σε:

  • Ελαφρού τύπου (0-123kN) και
  • Βαρέως τύπου (0-255kN)

Με εφαρμογή φορτίου 4:1 και μετρητή εφαρμογής του φορτίου της αντλίας σε κατ'ευθείαν σύνδεση με αυτή.

Συσκευή Ελέγχου Αντοχής Δεσμών και Πρόσφυσης Υλικών

Φορητή και εύχρηστη συσκευή για δοκιμές ελέγχου των επικαλύψεων εκτοξευόμενου σκυροδέματος, κονιαμάτων, εποξεικών υλικών, ελασμάτων και άλλων επιστρώσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα BS 1881-207, ASTM C-4541, ACI-503-30.

Συνοδευόμενη από βαθμονομημένο μετρητή δύναμης (5 / 10 /15kN) και όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για τον προοριζόμενο σκοπό όπως χαλύβδινους δίσκους (D=75mm:10τεμ και D=50mm:10τεμ) και θήκη μεταφοράς.