Συσκευές Μέτρησης Ωρίμανσης Σκυροδέματος

Πολυκάναλος Μετρητής Ωρίμανσης Σκυροδέματος

Αυτόνομη και φορητή συσκευή, αποσκοπούσα στη λήψη μετρήσεων της αναπτυσσόμενης αντοχής ωρίμανσης φρέσκου σκυροδέματος, σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM C 1074 & ASTM C 918.

Εφοδιασμένη με καταγραφέα 6 καναλιών και θερμοστοιχείο, για την παρακολούθηση της σχέσης χρόνου - θερμοκρασίας και της διαδοχικής αναπτυσσόμενης αντοχής του φρέσκου σκυροδέματος, με αντίστοιχη σύγκριση με την εξίσωση Arhenius.

Οι έλεγχοι γίνονται σε κρίσιμα σημεία του φρέσκου σκυροδέματος, εντός των θερμοκρασιακών ορίων 0-55°C, με μήκος θερμοστοιχείου περίπου 3m (ακρίβειας ±0.2°C), ακρίβεια συστήματος ±2%, με δυνατότητα μεταφοράς μετρήσεων, μέσω ειδικού λογισμικού σε Η/Υ για περαιτέρω επεξεργασία και αποθήκευση για σύγκριση.

Αυτονομία μπαταρίας: 20 ημέρες.

Μέγιστος αριθμός ωρίμανσης: 15000.

Μετρητής Ωρίμανσης Σκυροδέματος

Κατασκευασμένος για την παρακολούθηση και ανάλυση φρέσκου σκυροδέματος, με οπτική ένδειξη επίτευξης του επιθυμητού επιπέδου ωρίμανσης, σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM C 1074 & ASTM C 918.

Ταυτόχρονη καταγραφή θερμοκρασίας: -20 έως 100°C.

Ρυθμός δειγματοληψίας: 1min έως 24h με βήμα 1min.

Αυτονομία μπαταρίας: 30 ημέρες με ρυθμό δειγματοληψίας 30min.

Μνήμη > 8000 σημεία.

Προαιρετικό λογισμικό για τον υπολογισμό δείκτη ωρίμανσης και αντοχής και τη δημιουργία γραφικών παραστάσεων Ωρίμανσης συναρτήσει Χρόνου βάσει της σχέσης Arhenius και Ωρίμανσης συναρτήσει Αντοχής σε Θλίψη.