Τσιμεντόμετρο

Φορητού τύπου και αυτόνομης λειτουργίας για τον προσδιορισμό του λόγου Νερού / Τσιμέντου σε φρέσκο τσιμέντο, σκυρόδεμα, κονιάματα (εντός των ορίων 0.25-0.5 και 0.35-0.65), με χρήση μικροκυμάτων και μικροεπεξεργαστικής διαδικασίας.

Βαθμονομημένο για πρότυπα είδη τσιμέντου, Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.

Προγραμματιζόμενο από το χρήστη για έως και 10 διαφορετικά μίγματα.

Δυνατότητα αποθήκευσης έως και 150 τιμών και σύνδεσης με Η/Υ μέσω RS-232 για τη μεταφορά δεδομένων.