Όργανα

 1. Διαθλασίμετρα
 • Εύρος μετρήσεων:
  • Brix: 58-90%
  • Baume: 38-43Be'
  • Eau: 12-27%
 • Ακρίβεια :
  • Brix: ±0.5%
  • Baume: ±0.5Be'
  • Eau: ±1%

 

 1. Πυκνόμετρο Υδρόμελου
 • Pique et Leroy