Εκπαιδευτικό Σύστημα Λογικών Κυκλωμάτων

Αυτόνομο σύστημα, αποτελούμενο από σειρά πινακίδων κατάλληλα σχεδιασμένων για τη διεξαγωγή πειραματικών ασκήσεων στα ψηφιακά λογικά κυκλώματα.

Περιλαμβάνει τροφοδοτική μονάδα σταθερής (±5V, ±12V) και μεταβαλλόμενης τάσης DC (1.5-15V), γεννήτρια συναρτήσεων 1MHz, γεννήτρια παλμών χρονισμού (1Hz-1MHz), μεταγωγέα δεδομένων, παλμοδιακόπτη, 20 LED, ηχείο, λογικό ανιχνευτή και breadboard 1680 σημείων.

Πειραματικές δυνατότητες:

 • Εισαγωγή στις λογικές πύλες και στους διακόπτες.
 • Κυκλώματα Λογικής με διόδους (DL), αντίστασης - τρανζίστορ (RTL), διόδου - τρανζίστορ (DTL), τρανζίστορ - τρανζίστορ (TTL), CMOS.
 • Μετρήσεις τάσης κατωφλίου TTL, CMOS.
 • Μετρήσεις τάσης / έντασης εισόδου / εξόδου TTL/CMOS, χρόνου καθυστέρησης πύλης TTL/CMOS.
 • Μετρήσεις χαρακτηριστικών μεγεθών πύλης AND/OR/INVERTER/NAND/NOR/XOR.
 • Διεπαφές TTL σε CMOS και αντίστροφα.
 • Συνδυαστικά λογικά κυκλώματα NOR/NAND/XOR, AND-OR-INVERTER, κυκλώματα συγκριτών (TTL IC), πύλης Schmitt, ανοιχτού συλλέκτη, τριών καταστάσεων, ημιαθροιστή και πλήρη αθροιστή, ALU, ψηφίων ισοτιμίας, κωδικοποιητών / αποκωδικοποιητών, πολυπλεξίας / αποπολυπλεξίας.
 • Γεννήτρια παλμών χρονισμού με κατασκευή κυκλωμάτων ταλαντωτών, με βασικές λογικές πύλες, πύλη Schmitt, ταλαντωτή ελεγχόμενου από τάση, μονοσταθή πολυδονητή.
 • Κυκλώματα πολυδονητών (flip - flop) R-S, D, T, J-K, καταχωρητές, απαριθμητές.
 • Κυκλώματα μνήμης ROM, RAM, EPROM, EEPROM.
 • Κυκλώματα μετατροπέων DAC, ADC.

Με προσομοιωτή βλαβών (διακόπτης DIP).