Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός Παραγωγής - Μεταφοράς - Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Επιδαπέδια, στιβαρής κατασκευής με διατάξεις ασφαλούς λειτουργίας, κατάλληλα σχεδιασμένη για τη μελέτη και διερεύνηση της παραγόμενης—μεταφερόμενης και διανεμόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω τριών (3) συνεργαζόμενων συστημάτων, προσομοιούντων τις αντίστοιχες λειτουργίες και συναρτησιακές διεργασίες.

Σύστημα Προσομοίωσης, Λειτουργίας και Ελέγχου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τροχήλατο, εκπαιδευτικού και εργαστηριακού τύπου, ισχύος 300MVA, με δύο (2) ενσωματωμένες τριφασικές γεννήτριες (220kV), δυνατότητας λειτουργίας εν σειρά ή εν παραλλήλω, διεγειρόμενες από ηλεκτροκινητήρες Σ.Ρ. (μεταβαλλόμενης ταχύτητας μέσω ρύθμισης της τάσης διέγερσης).

Παρέχεται η δυνατότητα στις γεννήτριες, να προσομοιώνουν και άλλες λειτουργικές διεργασίες και συσχετισμό με μετασχηματιστές.

Η διεργασιακή λειτουργικότητα του συστήματος ρυθμίζεται και ελέγχεται από πίνακα ελέγχου και από μια σειρά οργάνων, τόσο για τη διαδικασία παραλληλισμού όσο και για το λειτουργικό έλεγχο κάθε μιας γεννήτριας, (ή και για άλλες διαδικασίες προσομοίωσης).

Παρέχεται μια ευρεία σειρά πειραματικών διαδικασιών επαλήθευσης των Αρχών λειτουργίας ενός σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και αποκατάστασης, τυχόν, βλαβών για την απόκτηση της αντίστοιχης εμπειρίας.

Σύστημα Προσομοίωσης Λειτουργίας και Ελέγχου Τριφασικής Γραμμής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τροχήλατου, εκπαιδευτικού και εργαστηριακού τύπου, σχεδιασμένο για τριφασική γραμμή μεταφοράς, ονομαστικής ισχύος 80MVA, 220KV και μήκους γραμμών 50-100-150-200KM, με παραμετρικές σταθερές ανά φάση R=0.12 Ω/Km, C=0.01 F/Km, L=1.2mH/Km, Z=335 Ω/φάση.

Η Γραμμή προσομοίωσης πραγματοποιείται με τέσσερις (4) τομές, κάθε μία αποτελούμενη από τετράπολο τύπου «Τ», και ίση με γραμμή μήκους 50km, μεταβαλλόμενο με σύνδεση εν σειρά των άλλων τομών. Οι τιμές κάθε τετραπλού είναι R=3+3 Ω, C=0.5 μF & L=28+28 mH.

Οι λειτουργικές και πειραματικές διαδικασίες, όπως και οι ασκήσεις ελέγχονται και μετρώνται από μια σειρά οργάνων στον πίνακα ελέγχου του συστήματος.

Σύστημα Προσομοίωσης Λειτουργίας και Ελέγχου Τριφασικής Γραμμής Διανομής

Τροχήλατο, εκπαιδευτικού και πειραματικού τύπου, σχεδιασμένο για Τριφασική Γραμμή Διανομής, παροχής ενός (1) ή δύο (2) άκρων, με ονομαστικές τιμές 6MVA, 20KV, διαιρούμενη σε πέντε (5) κλάδους με κάθε κλάδο δυνάμενο να μεταβάλλεται, κατά μήκος, μέσω ελεγχόμενων μηχανισμών.

Κάθε διανεμόμενο φορτίο σε υποσταθμό ρυθμίζεται σε προσομοιούμενη κλίμακα των 50A.
Το σύστημα είναι εφοδιασμένο με πίνακα ελέγχου και μία σειρά οργάνων, τόσον για τα διακλαδούμενα και διανεμόμενα φορτία των 20KV όσο και για ένα ευρύ φάσμα προσομοιούμενων διεργασιακών λειτουργιών και πειραμάτων αντιστοιχούντων στις βιομηχανικές εφαρμογές.