Εκπαιδευτικό Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου Θερμοκρασίας

Το σύστημα απαρτίζεται από μία θερμαινόμενη ράβδο, μέσω ενός θερμοηλεκτρικού στοιχείου (ισχύος 25W και ψύξης 34W), εσωκλεισμένης εντός μιας κατάλληλα διασκευασμένης σωλήνωσης, εφοδιασμένης με τρία αισθητήρια , τοποθετούμενων, κατά μήκος της ράβδου, προς το σκοπό μέτρησης της θερμοκρασίας.

Στο άκρο της ράβδου τοποθετείται ένας ανεμιστήρας 12V DC, ώστε να παρέχει διαταραχές στο σύστημα και μεταβολές στις θερμοκρασιακές ισορροπίες.

Με προστατευτικό κλωβό για τον ανεμιστήρα και την πηγή θέρμανσης, καθώς και με θερμική ασφάλεια.

Εφοδιασμένο με προγράμματα ελέγχου της θερμοκρασίας, τόσο χειροκίνητα όσο και μέσω ελεγκτών/ρυθμιστή PID.

Με λογισμικό πρόγραμμα ελέγχου της πίεσης με ελεγκτές PID, σε περιβάλλον windows, βασισμένο σε γραφικά, τύπου SCADA, προς παρακολούθηση των παραμετρικών δεδομένων.

Εργαστηριακά πειράματα, όπως:

  • Αναλογικός έλεγχος
  • Αναλογικός και ολοκληρωτικός έλεγχος