Εκπαιδευτικό Σύστημα Ελέγχου Διεργασιών (Ροής, Στάθμης, Πίεσης και Θερμοκρασίας)

Πλήρως ολοκληρωμένη, επιτραπέζιου τύπου και αυτόνομης λειτουργίας συσκευή, αποτελούμενη από διατάξεις διεργασιών ελέγχου, ροής, στάθμης, πίεσης και θερμοκρασίας.

Συνοδευόμενη από κονσόλα ελέγχου, συνδεόμενη με Η/Υ, μέσω θύρας USB ή σε PLC, με μιμικό διάγραμμα στο εμπρόσθιο μέρος της κονσόλας, της διεργασίας της διάταξης, συμπεριλαμβανομένων διακοπτών σφαλμάτων και σημείων δοκιμίων από όλους τους μορφοτροπείς.

Ο διεργασιακός πειραματικός έλεγχος των μετρήσεων πραγματοποιείται:

  • α) Για τις μετρήσεις στάθμης, με χρήση μαγνητοσυστολικού αισθητηρίου
  • β) Για τις μετρήσεις πιέσεως με χρήση αισθητηρίου μετρητού πίεσης
  • γ) Για τις μετρήσεις ροής με χρήση στροβιλοαισθητήρα
  • δ) Για τις μετρήσεις θερμοκρασίας με ΡΤ100, και στις δύο δεξαμενές: βοηθητική δεξαμενή και διαφανής δεξαμενή διεργασιών.

Η ψύξη του υγρού του συστήματος πραγματοποιείται μέσω αέρα βεβιασμένης κυκλοφορίας, με τη χρήση βαλβίδας εκτροπής, ενώ δύο αναλογικές βαλβίδες χρησιμοποιούνται για το διεργασιακό έλεγχο ροής εισόδου – εξόδου στη δεξαμενή διεργασιών.

Η επιβολή διαταραχών του συστήματος επιτυγχάνεται μέσω μιας χειροκίνητα ρυθμιζόμενης βελονοειδούς βαλβίδας, ενώ για την ασφάλεια του συστήματος χρησιμοποιείται μία άλλη ανακουφιστική βαλβίδα της πίεσης.

Το σύστημα διαθέτει και βαλβίδα αποστράγγισης.

Παρέχονται ενδείξεις στάθμης, θερμοκρασιών των δύο δεξαμενών, πίεσης και παροχής σε οθόνες υγρών κρυστάλλων και λογισμικό σε περιβάλλον windows.

Πραγματοποιούμεναπειράματα:

  • Αναλογικός έλεγχος – Ολοκληρωτικός αναλογικός έλεγχος – Έλεγχος PID – Φαινόμενο κόρου ολοκληρωτικού ελέγχου - Ρυθμίσεις Ziegler / Nichols
  • Έλεγχος θερμοκρασίας – Έλεγχος στάθμης ρευστού - Έλεγχος ανοικτού βρόγχου
  • Γραφήματα Bode – Μοντέλο παροχής βρόγχου κατά τις μεθόδους Caldwell και Sundaresan
  • Σχεδιασμός του ελεγκτή βρόγχου ροής