Εκπαιδευτικό Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου Ροής

Επιτραπέζιου τύπου και αυτόνομης λειτουργίας, κατάλληλα σχεδιασμένο και διευθετημένο για τη μελέτη των αρχών ελέγχου της πραγματικής τιμής ροής σε ένα σύστημα, μέσω ελεγκτών PID και γραφικής διεπικοινωνίας ανάλυσης των πειραματικών δεδομένων.

Το σύστημα συνδέεται σε Η/Υ, μέσω θύρας USB και η διάταξη ελέγχου παρουσιάζει μιμικό διάγραμμα του λειτουργικού διεργασιακού μέρους του συστήματος, με ενδείξεις LED, στην πρόσοψή της.

Το σύστημα περιλαμβάνει μία αντλία 8l/min, συνδεόμενη μέσω διάφανων σωληνώσεων PVC, σε ένα αισθητήριο ροής, μία αναλογική βαλβίδα 24V DC και ένα παροχόμετρο τύπου πλωτήρα, με συμμετοχή διαφανούς δεξαμενής, ικανότητας 3l..

Τεχνικά στοιχεία:

  • Αισθητήριο ροής τύπου στροβίλου, σε εύρος 0.5-5l/min, με πίεση λειτουργίας έως 14bar (max), θερμοκρασίας λειτουργίας -20°C έως 100°C, ακρίβειας +/-3%, επαναληπτικότητας 0.5%.
  • Μέγιστη πίεση ρευστού, στους 20°C, 10bar.
  • Λογισμικό ελέγχου PID σε περιβάλλον windows, με γραφική παρουσίαση, τύπου SCADA και παρακολούθηση δεδομένων.

Εργαστηριακά πειράματα, όπως:

  • Αναλογικός έλεγχος
  • Αναλογικός και ολοκληρωτικός έλεγχος
  • Έλεγχος PID
  • Φαινόμενο κόρου ολοκληρωτικού ελέγχου