Ερευνητικό Σύστημα Γωνιομέτρου – Τασιμέτρου Έλεγχου Μιας Ευρείας Σειράς Ουσιωδών Παραμέτρων Διαφόρων Επιφανειών
(Research Goniometer – Tensiometer system to control a wide scale of the essential parameters of different surfaces)

Είναι ένα επιτραπέζιας χρήσης και αυτόνομων διεργασιακών λειτουργιών σύστημα, σχεδιομελετημένο για τον έλεγχο μετρήσεων, μιας ευρείας σειράς ουσιωδών παραμετρικών δεδομένων, διάφορων επιφανειών, μέσω πολλαπλών και αναβαθμισμένων Διεργασιακών Λειτουργιών, με πολυσχεδούς ισχύος, (multiple power), προγράμματος, (PROimage Advanced Software), και εύχρηστων, συνδεόμενων στο σύστημα, παρελκόμενων, ειδικών χρήσεων.

Τα μετρούμενα, ουσιώδη, παραμετρικά μεγέθη μιας επιφάνειας, μέσω του Συστήματος, χωρίς αναβάθμιση του προγράμματος και χωρίς παρελκόμενα, (ειδικών χρήσεων), είναι, κυρίως τα ακόλουθα:

 • Γωνίας επαφής
 • Ενέργεια επιφάνειας
 • Ένταση επιφάνειας
 • Διεπιφανειακή τάση
 • Ανασταλτική ελαστικότητα της επιφάνειας και αντίσταση της επιφάνειας στο ιξώδες
 • Ένα προηγμένου τύπου διεργασιών Πρόγραμμα (DROPimage Advanced), με το οποίο οι διεργασίες του Συστήματος αναβαθμίζονται, με δυνατότητες ποικιλίας ερευνητικών δομών.
 • Ένα μηχανισμό φωτισμού, οπτικών ινών.
 • Μια ειδικών ρυθμίσεων τριαξονική βαθμίδα επιπέδωσης, για την διεύθυνση της θέσης και της διεύθυνσης ελέγχου των προς έλεγχο δειγμάτων.
 • Μια υψηλής ταχύτητας ψηφιακή  κάμαερα, (Ανάλυσης 1920x1080 pixels), με την αντίστοιχη οπτική τράπεζα (40mm περίπου).
 • Μηχανισμός προσάρτησης μικροσυρίγγων, με δυνατότητα χειροκίνητων λειτουργιών.
 • Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα διανομής.
 • Ένα υποστηρικτικό σύστημα του προγράμματος, αποτελούμενο από έναν Η/Υ και μόνιτορ.

 

Το αναβαθμισμένο σύστημα, (με τη χρήση του αναβαθμισμένου προγράμματος και τα παρελκόμενα, ειδικών χρήσεων), είναι ένα προσφιλές μονδέλο, Ερευνητικών Διεργασιακών Λειτουργιών ελέγχου των παραμέτρων των επιφανειών, όπως ειδικότερα παρακάτω:

 • Η χρήση του προηγμένου αναβαθμισμένου προγράμματος, (DROPimage Advanced) παρέχει την δυνατότητα χρήσης, μιας σειράς εργαλείων της ενέργειας των επιφανειών, όπως:
  • εργαλεία βάσης οξέων
  • ενέργειας επιφανειών
  • έργου προσκόλλησης/επικόλλησης
  • γραφήματος Zisman’s
  • εργαλεία της ενέργειας επιφανειών στερεού-υγρού και υγρού-υγρού και ενός υγρού SE
 • Το πρόγραμμα, αυτό, παρέχει, επίσης, μεθόδους εργαλείων, βασισμένους σε πειραματική μελέτη των παραμέτρων γωνία επαφής, επιφανειακής και διεπιφανειακής τάσεως, όπως σε ένα, χωρίς όρια, αριθμό παραμέτρων, με παροχή οδηγιών, επακριβώς, στο είδος του επιθυμητού πειράματος.
 • Οι παράμετροι παρέχουν ένα πλήρη αυτόματο, και καθοδηγούμενο έλεγχο του προγράμματος:
  • του προαιρετικού αυτοματοποιημένου συστήματος διασποράς, (Automated Dispersing System)
  • του συστήματος ταλάντωσης και
  • των προαιρετικών (διεργασιών) της αυτοματοποιημένης βάσης (αποκλίσεων (tilting base)
 • Επιπρόσθετες μελέτες δύναται να πραγματοποιούνται, με τα πρόσθετα στην πλατφόρμα του συστήματος, υγρού-υγρού, όπως, επίσης, και εγκλωβισμένων φυσαλίδων, ανεστραμμένης πτώσης κ.α.

 

Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες:

 • www.ramehart.com/250
 • www.ramehart.com/260
 • www.ramehart.com/290
 • www.ramehart.com/400
 • www.ramehart.com/500
 • www.ramehart.com/590
 • www.ramehart.com/790