Σύστημα Γωνιόμετρου – Τασιμέτρου Έλεγχου Παραμετρι-κών Παραγόντων Μιας Επιφάνειας
(Goniometer – Tensiometer Measurements System Of The Essential Surfaces Parameters)  

  • Ένα μηχανισμό παροχής φωτισμού, τύπου LED
  • Μια βαθμίδα υποστήριξης της επιπέδωσης, μιας ευρείας ποικιλίας δειγμάτων, με δυνατότητες προς κάθε κατεύθυνση κατά γωνία περίπου 15%
  • Μηχανισμός συγκροτήματος μικροσυρρίγγων
  • Μηχανισμός προσάρτησης μικροσύριγγας
  • Έναν Η/Υ με μόνιτορ