Προηγμένο Σύστημα Γωνιόμετρου - Τασιμέτρου Έλεγχου Των Ουσιωδών Παραμετρικών Παραγόντων Επιφανειών (Advanced Goniometer – Tensiometer System for Measuring Surface Important parAmeters)

 • Επιτραπέζιας χρήσης και Αυτόνομης Διεργασιακής Λειτουργίας Σύστημα, πολλαπλών διεργασιακών λειτουργιών και σχεδιομελετημένο, ώστε πέραν της τεχνικής του απλού ελέγχου μετρήσεων, των βασικών – σπουδαίων παραμετρικών παραγόντων, να αποδέχεται αναβαθμίσεις επιπέδου, ευρύτερων και, ποικίλους ενδιαφέροντος, δραστηριοτήτων.
 • Το Σύστημα παρέχει μετρητικό έλεγχο της μεταβολής των σπουδαιότερων παραμετρικών παραγόντων επιφάνειας, όπως γωνίας επαφής, ενέργειας επιφάνειας, έντασης επιφάνειας και Διεπιφανειακής Ένστασης, ως ξεχωριστό ενδιαφέρον της επιστημονικής έρευνας των Πανεπιστημονικών Διεργασιακών – Εργαστηριακών Λειτουργιών της συμπεριφοράς της(των) ελεγχόμενης(-νων) επιφάνειας (-ων).

 

 • Το Σύστημα συμπεριλαμβάνει, τουλάχιστον:
 • Ένα εύχρηστο και πολυσχιδές (multiple power) πρόγραμμα επεξεργασίας των λειτουργικών διεργασιακών πειραματικών δεδομένων
 • Ένα μηχανισμό φωτισμού οπτικών ινών
 • Μια, ειδικών ρυθμίσεων, τριαξονική βαθμίδα επιπέδωσης, για την διευθέτηση της θέσης και διεύθυνσης ελέγχου των δειγμάτων
 • Μια υψηλής ταχύτητας ψηφιακή κάμερα (ανάλυσης 1920x1080 pixels), με την αντίστοιχη οπτική τράπεζα (400mm περίπου)
 • Μηχανισμός προσάρτησης μικροσυρρίγγων και συγκροτήματος μικροσυρρίγγων, με δυνατότητα χειροκίνητων λειτουργιών
 • Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα διανομής
 • Μια χειροκίνητη βάση, δυνατότητας διαφόρων λειτουργικών κλίσεων
 • Ένα υποστηρικτικό σύστημα του προγράμματος αποτελούμενο από έναν Η/Υ και μόνιτορ, μετά των συμπαρομαρτούντων

Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες: ramehart.com/210.htm