Εκπαιδευτική συσκευή ατμοστρόβιλοεγκατάστασης (Rankine)

Eπιτραπέζιου μεγέθους εγκατάσταση, πλήρως ανεπτυγμένη, σε στιβαρή, επιτραπέζια βάση, με όλο τον εξοπλισμό εμφανή (για επιδεικτικούς/εκπαιδευτικούς σκοπούς), όπως παρακάτω ανά είδος περιγράφεται, (διαστάσεων 2000x650x650mm, περίπου, βάρους 120kg περίπου), εφοδιασμένη με όλες τις λειτουργούσες εν σειρά συσκευές και παρελκόμενο εξοπλισμό, ώστε να πραγματοποιείται ένα ευρύ φάσμα πειραματικών μετρήσεων, επαληθεύουσες τις αρχές της Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής στο κύκλο των θερμοσυστημάτων, με εφαρμογή σε μία Ατμοεγκατάσταση λειτουργίας κατά κύκλου Rankine.

Συσκευές και παρελκόμενος εξοπλισμός:

  1. , 6kW περίπου με αυτόματο έλεγχο, διακόπτες πίεσης, διακόπτες πίεσης ασφάλειας, ανακουφιστική βαλβίδα κ.α., με παροχή ατμού πίεσης τουλάχιστον 8bar προς μία ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, οδηγούσα των παροχή ατμού στο στρόβιλο, μέσω στραγγαλιστικού μηχανισμού.

  2. μιας τουλάχιστον, βαλβίδας, αξονικής ροής αντιδράσεως (De Laval), επί κάθετου άξονα εδραζόμενης σε στεγανό μηχανισμό σφαιροτριβέων, εφοδιασμένος και τροφοδοτούμενος με συγκλίνον-αποκλίνον προφύσιο, εδραζόμενο κατά 200 προς το επίπεδο περιστροφής του στροβίλου (ταχύτητας 40000rpm), ο άξονας του οποίου (D=50mm), φέρει πτερύγια με είσοδο-έξοδο ατμού κατά 45°.

  1. Συμπυκνωτής, ικανότητας περίπου 50g/s (3l/min) του εξαγόμενου ατμού από τον στρόβιλο, εναλλακτών θερμότητας ατμού/νερού (ομμοροής-αντιρροής) κ.α., εφοδιασμένο με ροομετρητές για το νερό ψύξης, για τον υπολογισμό του αποβαλλόμενου ποσού θερμότητας από το ψυγείο.

  2. Δεξαμενή Τροφοδοσίας, ανάλογης ικανότητας και κατάλληλη για την συγκέντρωση του συμπυκνώματος και επιστροφής στην αντλία τροφοδοσίας του λέβητα, λειτουργούσα υπό κενό, με χρήση αεροεγχυτήρα απαέρωσης.

  3. Τροφοδοτική Αντλία, κατάλληλης δυνατότητας για την τροφοδοσία και ομαλή λειτουργία του κυκλώματος της εγκατάστασης, λειτουργούσα σε ονομαστική ταχύτητα 1420rpm, με αυτόματο ρυθμιστικό έλεγχο στάθμης του λέβητα.

  4. Σειρά Οργάνων μετρήσεων στα κυκλώματα της εγκατάστασης για το θερμικό υπολογισμό της λειτουργίας τόσο του κύκλου όσο και των επί μέρους συσκευών, θεωρουμένων, ως ανοιχτά θερμοσυστήματα.

  5. Σύστημα Συλλογής και επεξεργασίας Δεδομένων. Αναβαθμισμένο, σύστημα λήψης και επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων, αποτελούμενο από είκοσι ένα (21) κανάλια, με οκτώ (8) θερμοστοιχεία (Κ, Τ), ±100mV, DC ±8V, ±5, 15V DC με προ-ρυθμισμένο, έτοιμο προς χρήση λογισμικό, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.