Εργαστηριακός Εξοπλισμός Μεταφοράς Θερμότητας

  1. Εργαστηριακές συσκευές μέτρησης του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας υλικών, με τη μέθοδο Θερμοροής (Heat Flow Meter)

  2. Εργαστηριακή συσκευή μέτρησης του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας υάλου

  3. Εργαστηριακή συσκευή μέτρησης του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας οπτόπλινθων

  4. Εργαστηριακή συσκευή μέτρησης του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας σκυροδέματος, πυρίμαχων υλικών, κονιαμάτων και επιχρισμάτων

  5. Εργαστηριακός εξοπλισμός ανάλυσης θερμικών ιδιοτήτων δομικών και κατασκευαστικών υλικών (συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, θερμοχωρητικότητα, θερμική διάχυση)

  6. Συστήματα Hot Box για μετρήσεις θερμοπερατότητας (U-value) και θερμικής αντίστασης δομικών στοιχείων

  7. Εργαστηριακή συσκευή μέτρησης του συντελεστή εκπομπής ανακλαστικής μόνωσης