Εργαστηριακές Συσκευές μέτρησης του Συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας Υλικών, με τη μέθοδο Θερμοροής (Heat Flow)

 • Επιτραπέζια συσκευή προσδιορισμού του συντελεστή αγωγιμότητας θερμομονωτικών υλικών γενικών χρήσεων.
 • Διαστάσεις δειγμάτων:
  • (100mm έως 300mm) x (100mm έως 300mm)
  • Πάχος δειγμάτων: 5mm έως 100mm
 • Εύρος τιμών συντελεστή λ: 0.002-1.0 W/mK.
 • Ακρίβεια μέτρησης: ±1%
 • Επαναληψιμότητα: ±0.5%
 • Εύρος θερμοκρασιών: -20 έως 70°C, με χρήση κρυοστάτη
 • Ψηφιακή μέτρησης του πάχους δείγματος με διακριτική ικανότητα 0.1mm.
 • Ψηφιακή μέτρηση της εφαρμοζόμενης πίεσης, επί του δείγματος, με διακριτική ικανότητα 1Ν.
 • Σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας: θερμοηλεκτρικό με στοιχεία Peltier
 • Ενσωματωμένη έγρωμη οθόνη αφής
 • Διεπαφή: Ethernet, USB